Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hoàng Thị Diệp

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Một cửa huyện Bắc Sơn

Xuyến

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Một cửa huyện Bắc Sơn

Trần Thị Phương Loan

Ngày sinh:

Chức vụ: Công Chức

Đơn vị: Phòng Tư pháp

Dương Thị Mai

Ngày sinh:

Chức vụ: Công Chức

Đơn vị: UBND TT Bắc Sơn

Dương Thị Nga

Ngày sinh:

Chức vụ: Công Chức

Đơn vị: UBND TT Bắc Sơn

Dương Văn Nghị

Ngày sinh:

Chức vụ: Công Chức

Đơn vị: UBND TT Bắc Sơn

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: