CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
Lĩnh vực Môi trường
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lạng Sơn

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

 

Cách thức thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại địa chỉ nào, thì sẽ trả kết quả giải quyết tương ứng theo nhu cầu tại địa chỉ đó (như: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn).

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học nộp hồ sơ nộp hồ sơ tại: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) hoặc qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Trường hợp không cấp thì phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đơn đề nghị thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và nêu rõ lý do.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 42 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quyết định cấp hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

 

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Mẫu Đơn đăng ký thành lập, chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;

- Mẫu dự án thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;

- Mẫu giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

 

Số lượng bộ hồ sơ Không quy định.
Yêu cầu - điều kiện

Tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên lãnh thổ Việt Nam.

 

Căn cứ pháp lý

- Luật Đa dạng sinh học năm 2008;

- Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học;

- Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;

- Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Mẫu giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Tải về In ấn
  • Mẫu Đơn đăng ký thành lập, chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Tải về In ấn
  • Mẫu dự án thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Tải về In ấn

Kết quả thực hiện

Quyết định cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học hoặc văn bản từ chối, đồng thời nêu rõ lý do.